Wygraj podwójny bilet do kina na film PIES

STACJAZWIERZAK.PL

KONKURS


Słyszeliście o nowym filmie "Pies"? 


Dzięki StacjaZwierzak.pl masz szansę zdobyć podwójną wejściówkę do kina Multikino lub Cinema City na ten film!
Do wygrania trzy podwójne bilety!


Konkurs "Trzy podwójne bilety do kina na film "PIES""

 

Zasady: 

 1. Należy obserwować profil StacjaZwierzak w serwisie Instagram
 2. Należy polubić (nacisnąć serduszko) post konkursowy w serwisie Instagram
 3. Należy zapisać (nacisnąć zakładkę) post konkursowyw serwisie Instagram
 4. Należy skomentować post konkursowy oznaczając inne konto w serwisie Instagram

Instagram @stacjazwierzak


Promocja bilety do kina film pies


Regulamin promocji:
  1. Organizatorem promocji pod nazwą “Trzy podwójne bilety do kina na film "PIES"” zwanej dalej „Promocją” lub „Akcją”, lub "Konkurs", jest Piotr Grotkowski Sylveon Company z siedzibą w Warszawie, o numerze NIP: 5242922935, zwany dalej „Organizatorem” lub „Stacja Zwierzak”. 
  2. Promocja prowadzona jest na stronie Instagram.com („Strona Internetowa”) i skierowana jest do użytkowników Strony Internetowej zwanych dalej „Uczestnikami konkursu”.  
  3. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Instagram w żaden sposób.
  4. Regulamin Promocji („Regulamin”) działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym sklepu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  5. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w dniach 20.02.2022 - 25.02.2022 23:59.
  6. Uczestnik konkursu ma za zadanie:
   1. obserwować profil StacjaZwierzak w serwisie Instagram
   2. polubić (nacisnąć serduszko) post konkursowy w serwisie Instagram
   3. zapisać (nacisnąć zakładkę) post konkursowyw serwisie Instagram
   4. skomentować post konkursowy oznaczając inne konto w serwisie Instagram
  7. Uczestnik konkursu może wygrać dwa bilety do kina Multikino lub Cinema City na film PIES
  8. W konkursie rozdane zostaną trzy podwójne bilety w przypadku, gdy liczba obserwujących profil StacjaZwierzak w serwisie instagram przekroczy 800, dwa podwójne bilety w przypadku, gdy liczba obserwujących profil StacjaZwierzak w serwisie instagram przekroczy 600, lub jeden podwójny bilet w przypadku, gdy liczba obserwujących przekroczy 500 w momencie 25.02.2022 23:59. W przypadku nie przekroczenia 500 obserwujących, konkurs uznaje się za anulowany.
  9. Każdy Klient może skorzystać z promocji jeden raz w trakcie jej trwania. 
  10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
  11. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje, a także zobowiązuje się ich przestrzegać.
  12. Wszelkie reklamacje w zakresie Promocji należy przesyłać na adres mailowy kontakt@stacjazwierzak.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  13. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 31 dni od daty otrzymania reklamacji.
  14. Organizator poinformuje Klienta o decyzji i wyniku reklamacji wysyłając odpowiedź na adres email z którego reklamacja została wysłana.
  15. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.).
  16. Regulamin Promocji dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Klientów z uczestnictwa w Akcji lub dopuszczających do udziału w Akcji.
  18. W przypadku kwestii spornych decyzja wydana przez Stacja Zwierzak jest wiążąca.
  19. Laureatami konkursu zostaną osoby, które spełnią warunki konkursu i zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie właściciela StacjaZwierzak.pl
  20. Nieodebranie przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 7 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata Konkursu postanowień́ Regulaminu, Laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.
  21. Przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów, nie będą brane pod uwagę nieznajomość lub niezrozumienie przez Klienta postanowień Regulaminu.
  22. Informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na fanpage’u https://www.instagram.com/stacjazwierzak/ w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.
  23. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin danych do wysyłki po opublikowaniu wyników przez organizatora.
  24. Organizator wyśle informację, bilet elektroniczny w ciągu 14 dni od wskazania przez Laureata danych do wysyłki.
  25. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Organizator ma prawo natychmiast zamknąć konto takiego Klienta, wykluczyć go z dalszej możliwości zamówień lub też z udziału z dalszych promocji.
  26. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Klienta z uczestnictwa w Akcji oraz anulowania korzyści dodatkowej związanej z udziałem w Promocji w szczególności w następujących przypadkach:
   1. naruszenia postanowień Regulaminu,
   2. podjęcia przez Klienta działań mających na celu ominięcie wymagań określonych w Regulaminie dla uczestnictwa w Akcji lub w przypadku stosowania jakichkolwiek innych praktyk mających cechy wyłudzenia korzyści.