• Zwroty i reklamacje

Zwrot.

 1. Zwracany towar powinien być nowy, nieotwierany, w oryginalnym opakowaniu producenta oraz bez oznak użytkowania.
 2. Zwrot musi zostać zgłoszony drogą mailową na adres: kontakt@stacjazwierzak.pl wraz z wygenerowanym poprzez stronę stacjazwierzak.pl w zakladce zamówień klienta - formularz odstąpienia.
  Do towaru prosimy również dołączyć dowód zakupu (potwierdzenie opłaconego zamówienia/WZ/paragon/faktura VAT) oraz wygenerowany poprzez stronę stacjazwierzak.pl w zakladce zamówień klienta - formularz odstąpienia.
 3. Zapakowany produkt wraz z dowodem zakupu (potwierdzenie opłaconego zamówienia/WZ/paragon/faktura VAT) i wypełnionym formularzem odstąpienia prosimy przesłaćna adres magazynu: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo
 4. Zwrot wpłaty dokonany zostanie przelewem bankowym w przeciągu do 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zwrotu, ewentualny koszt dostawy jest zwracany wraz z ceną towaru.
 5. Koszty zwrotu towaru pokrywa kupujący.
 6. Prosimy o nieprzesyłanie paczek „za pobraniem”, bowiem nie mamy technicznej możliwości ich odbioru.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłki oraz tempo jej dostarczenia radzimy odsyłanie towarów firmą kurierską lub korzystając z opcji pocztowej „Potwierdzenie nadania”/„Paczka priorytetowa”.


Reklamacje.

 1. Jeżeli dostarczony towar posiada wady, zamawiającemu przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą lub też jego wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony defektów. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.
 2. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie drogą mailową na adres: kontakt@stacjazwierzak.pl
 3. Poprawnie złożona reklamacja musi zawierać co najmniej:
  - nazwę, adres, adres e-mail Kupującego,
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji – data złożenia zamówienia
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację oraz załączenie zdjęć.
 4. Jeżeli dystrybutor, lub gdy hurtownia obsługująca zamówienie, uzna zasadność reklamacji wówczas towar zostanie wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona wartość towaru.
 5. W przypadku uszkodzeń towaru przez firmę kurierską należy załączyć protokół szkody, który posiada kurier
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie do 30 dni. 
 7. Reklamowany produkt należy przesłać wraz z wygenerowanym poprzez stronę stacjazwierzak.pl w zakladce zamówień klienta - formularz reklamacyjny na adres magazynu: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo.
 8. Reklamowany produkt jest odsyłany na koszt i ryzyko reklamującego, dlatego też doradzamy wybór pewnego sposobu dostarczenia przesyłki, np. za pośrednictwem firmy kurierskiej, a w ostateczności z tzw. potwierdzeniem nadania.
 9. Prosimy o nieprzesyłanie paczek „za pobraniem”, bowiem nie mamy technicznej możliwości ich odbioru.


Prawo do odstąpienia od umowy, polityka zwrotów, polityka reklamacji w sklepie internetowym.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@stacjazwierzak.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Adres zwrotu oraz zasady dotyczące Zwrotu lub/i reklamacji są opisane na stronie stacjazwierzak.pl w zakładce Zwroty i reklamacje. Jest ona dostępna pod adresem https://stacjazwierzak.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 5. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 6. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@stacjazwierzak.pl, a następnie procedować zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce Zwroty i Reklamacje na stronie stacjazwierzak.pl
 7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Adres zwrotu oraz zasady dotyczące Zwrotu lub/i reklamacji są opisane na stronie stacjazwierzak.pl w zakładce Zwroty i reklamacje. Jest ona dostępna pod adresem https://stacjazwierzak.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje
 8. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 9. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 10. Dostawca odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 11. Dostawca odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 12. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem otrzymanym na adres magazynu.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 14. W przypadku kwestii spornych, decyzja Sklepu jest wiążąca i ostateczna.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 16. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami